Miljö & Kvalitet

Miljö- och Kvalitetspolicy
- Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra krav.
- Vi ska arbeta på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet förebyggs och en för övrigt tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
- För varje verksamhetsdel ska arbetsmiljörisker identifieras och bedömas löpande och förebyggas.
- Nyanställda, vikarier och omplacerade ska ges erforderlig information, utbildning och träning i arbetsmiljöfrågor.
- Personlig skyddsutrustning ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen och användas.
- Ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete ska bedrivas.

Scandinavisk parkettservice ska genom aktivt arbete verka för att förebygga och minimera föroreningar som negativt påverkar miljön och människors hälsa genom att:
- Ta hänsyn till det fastställda regionala och lokala miljömålen.
- Följa tillämplig lagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav.
- Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag.
- Ställa miljökrav på våra leverantörer.
- Ha beredskap för miljönödlägen.
- Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

Kvalitet
- Det är kundens krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt arbete.
- Verksamheten bygger på långsiktiga och varaktiga relationer i samverkan med kunden.
- Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens fulla belåtenhet.
- Arbetet fokuseras på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris.
- Vi ska uppträda affärsmässigt med god etik och moral.
- Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och känd bland våra kunder och leverantörer.